Menu Sluiten

STATUTEN EN REGLEMENT SNOOKERCLUB NORBE

                    

Statuut , 01/07/2015

 

STATUTEN EN

REGLEMENT SNOOKERCLUB NORBE

 

Art 1. Samenstelling bestuur.

SC Norbe is een feitelijke vereniging, niet gebonden aan verplichte statuten.

Het bestuur kan bestaan uit legio leden , maar er moeten minstens 3 functies ingevuld worden:

VOORZITTER

SECRETARIS/PENNINGMEESTER

VERANTWOORDELIJKE

Gerechtigde leden van SC Norbe zijn aangesloten als spelend lid, scheidsrechter of recreant en hebben aldus deelnamerecht aan de jaarlijkse Algemene Vergadering. Ook de uitbater van Taverne Norbe is automatisch lid van het bestuur en gerechtigd lid.

 

Art 2. Verkiezing en duurtijd bestuur.

De verkiezing van een bestuur gebeurt op de eerste algemene vergadering.

Indien er geen stemming gevraagd wordt blijft het zittende bestuur behouden en blijft benoemd voor het komende seizoen.

Indien wel om stemming wordt gevraagd beslist een gewone meerderheid (50% + 1) over verkiezing van eventuele bestuursleden of nieuw bestuur. Dit verkozen bestuur wordt behouden tot de volgende algemene vergadering.

 

Art 3. Ontslag als bestuurslid.

Indien een bestuurslid herhaaldelijk inbreuken pleegt tegen het huishoudelijk reglement van de VSF of dat van de club , of wanneer dit bestuurslid zonder geldige reden 3x opeenvolgend afwezig is op een bestuurs- en / of algemene vergadering kan dit bestuurslid door een meerderheid van de overige bestuursleden uit zijn functie ontheven worden.

Een bestuurslid kan, om dringende redenen, steeds zijn mandaat neerleggen tijdens het lopende jaar, waarna de overige leden een vervanger zullen benoemen die zetelt tot de volgende algemene vergadering.

 

Art 4.Algemene vergadering.

Deze vindt jaarlijks plaats en moet samengeroepen worden door de huidige bestuursleden, na het beëindigen van de competitie en vóór de uiterste datum van inschrijving voor het nieuwe speeljaar.

Bekendmaking van de datum gebeurt via mail of telefonisch.

 

 

Art.5 Agenda Algemene Vergadering.

Een Algemene Vergadering wordt geopend door de voorzitter en / of de secretaris en eveneens door één van hen gesloten. De aanwezige leden blijven dan ook (indien één van de bestuursleden dit wenst) tot het sluiten van de vergadering aanwezig. De agenda van de Algemene Vergadering, samengesteld door de voorzitter of de secretaris, zal minstens drie dagen op voorhand doorgemaild worden aan de leden en uitgehangen worden in het lokaal door één van de bestuursleden.

 

Art.6 Quorum vergadering.

Op een bestuursvergadering dienen minstens 3 bestuursleden aanwezig te zijn. Indien er minder aanwezig zijn moet deze vergadering uitgesteld worden. Informele gesprekken blijven natuurlijk mogelijk.

Op een algemene vergadering worden alle leden uitgenodigd, via mail en / of telefoon. Een quorum is bereikt wanneer alle ploegen minstens één vertegenwoordiger hebben en er 3 bestuursleden aanwezig zijn.

 

Art.7 Clubkas.

Op een algemene vergadering wordt een kasverslag voorgelegd. Dit kan door ieder gerechtigd lid van SC Norbe ingekeken worden. De clubkas van SC Norbe bestaat uit de bankrekening en de kas met wisselgeld. De bankrekening wordt gecontroleerd door de penningmeester en de secretaris en wordt beheerd door de voorzitter. Voor elke organisatie wordt een verantwoordelijke aangeduid die een aparte kas maakt, waarna uitsluitend de baten, onder één noemer, op de rekeningen worden gestort.

 

Art 8. Uniform.

Voor de interclubspelers van SC Norbe zijn er hemden voorzien met het logo van de hoofdsponsor. Het is de spelers aanbevolen om deze te dragen bij VSF wedstrijden. Bij verlies of diefstal word de speler aansprakelijk gesteld. Het hemd blijft eigendom van de club en dient ingeleverd te worden indien de speler stopt.

Voor de clubcompetitiespelers zijn polo’s voorzien met de publiciteit van de hoofdsponsor. Het is deze spelers aanbevolen deze te dragen bij clubwedstrijden of –tornooien.

 

Art.9 Reglementen.

Het huishoudelijk reglement van SC Norbe moet steeds in het lokaal aanwezig zijn, en kan door iedereen ingekeken worden via de website www.scnorbe.be

Het huishoudelijk reglement van VSF en BBSA dienen tevens in hun laatste versie beschikbaar te zijn.

 

Art.10 Materiaal.

De competitieballen worden door iedere ploeg om beurt gebruikt, dit tot er voor elke ploeg een stel ter beschikking is. Het is de verantwoordelijkheid van de kapitein en de spelers van elke ploeg deze ballen netjes op hun plaats terug te plaatsen. Ook andere attributen zoals hulpstukken, strijkijzer, borstel, stofzuiger en andere moeten terug op hun plaats worden opgeborgen.

De spelers zijn individueel en de ploegen gemeenschappelijk verantwoordelijk voor het kuisen van de gebruikte tafels in SC Norbe, voor en na elke match of training.

 

 

Art.11 Wedstrijdformulieren.

Na het beëindigen van de wedstrijden is het de verantwoordelijkheid van de ploegkapitein om de uitslag van zijn ploeg door te geven via de daartoe voorziene website en de volledigheid van de wedstrijdformulieren te controleren.

De wedstrijdformulieren moeten tijdig overgemaakt worden aan de VSF Oost-Vlaanderen door een bestuurslid.

 

Art.12 Ploegkapiteins.

Elke ploeg zal onder zijn vaste spelers een ploegverantwoordelijke ( kapitein ) aanduiden. Betwisting binnen een ploeg over deze aanstelling zal beslist worden door het bestuur.

De ploegkapitein zal er ook voor instaan om eventuele info, boetes, of opmerkingen aan zijn spelers te melden.

 

Art.13 Lidgelden.

Het lidgeld voor de competitiespelers wordt elk speeljaar bepaald door het bestuur. In principe is dit de verplichte bijdrage aan de VSF. Het volledige inschrijvingsgeld moet betaald worden voor 15 Juni, datum van inschrijving voor het komende seizoen.

Spelers die zich tijdens het seizoen willen inschrijven dienen dit bedrag onmiddellijk te storten voordat de club de speler zal inschrijven.

 

Art.14 Schulden aan de club.

Spelers die een openstaande boete te vereffenen hebben aan de club:

deze speler(s) kan (kunnen) geschorst worden of een transfer naar een andere club kan geweigerd worden. (caféschulden of gokschulden zijn GEEN snookerschulden)

Leden die deelnemen aan ranking tornooien , zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving en ook voor het betalen van eventuele boetes indien zij niet aantreden op het ranking tornooi.

 

ART.14/1 Stopzetting Snookerzaak.

Indien door bepaalde omstandigheden de snookerzaal zou sluiten wordt er door het bestuur naar een alternatief gezocht om de inter-clubwedstrijden op een andere locatie te laten doorgaan,dit in overleg met de ploegkapiteins om de dichts bij zijnde locatie te vinden.

Bij eventuele overname van de zaak zal het huidig bestuur in eerste instantie onderhandelen met de nieuwe uitbaters voor het behoud van de locatie en de verdere werking van de snookerclub.

Indien de snookerclub op de huidige locatie blijft en de werking daar verder zet vervalt de regel van de kapitaalsverdeling.

 

Art.14/2 Ontbinding Snookerclub.

Bij ontbinding van de snookerclub zullen de voorzitter, penningmeester en secretaris de belangen van de club inzake het clubkapitaal behartigen.

Bij enige openstaande rekeningen zullen deze eerst in vereffening gebracht worden, zodat er geen schuldvorderingen door derden kunnen verhaald worden naar de club of spelers toe.

Openstaande schulden, eigen aan speler, worden niet door de club in vereffend. Een speler staat in voor eigen schulden die hij maakt naar de VSF Oost-Vlaanderen.

Het resterende kapitaal zal verdeeld worden tussen de spelers die op dat moment lid zijn van SC Norbe en het bestuur.

 

 

 

 

 

 

HANDVEST VOOR DE WAARDIGE NORBE SPELER

 

 

Hij / zij wenst zijn / haar tegenstander succes en stelt zich sportief op.

 

Hij / zij zal de keu’s, ballen en hulpstukken steeds opbergen (de keu’s bij voorkeur in een kastje), dit opdat niets verloren gaat en rommel voorkomen wordt.

 

Hij / zij zal al het materiaal met respect behandelen en anderen aanmanen dit ook te doen.

Dit wil ondermeer zeggen:             niet met de keu op de tafels slaan,

de ballen niet op tafel gooien,

niet met krijtjes gooien,

de hulpstukken steeds terug in hun rek opbergen na iedere match,

Hij / zij zal, indien er ongenoegen is omtrent een bepaald tornooi , regeling , speler van de Norbe …, dit eerst intern uiten ( mail het bestuur ) en niet direct zijn / haar grieven uiten naar de uitbater of derden toe,dit om te voorkomen dat de Norbe (zowel de zaak als de snookerclub) in een slecht daglicht komt te staan.

 

Hij / zij zal een forfaitaire boete van 0.50 € per keer oplopen dat hij /zij zich misdraagt.

Dit wordt onmiddellijk vereffend door het verschuldigde bedrag in het daartoe op het bureau geplaatste potje te deponeren.

Wie zich tijdens de competitie niet kan inhouden zal dit voelen. J

 

ONSPORTIEF GEDRAG WORDT NIET MEER GETOLEREERD